Ako proti mäsiarstvu?!

15. 9. 2016

Žijeme v dobe rozvoja športového rybolovu, ktorý je v značnej miere ovplyvňovaný a podnecovaný výrobcami a predajcami rybárskych náčiní a návnad. Rozvoj športového rybárstva sa uberá míľovými krokmi ale športoví rybári v zmýšľaní len slimačím krokom nasledujú tieto zmeny.

Keď tento trend bude pokračovať, dokonca budú podporení tí, ktorí bez rozmýšľania si privlastňujú úlovky, pre ktorých platí, že keď si nezoberie ulovenú rybu, tak okráda seba a svoju rodinu, prídeme o to všetko, čo sme dlhé roky budovali, tvrdou prácou bez ohľadu na plácu dosiahli a neprídeme len o naše potešenie z lovu rýb, o radosť z rybolovu ale aj o dobrovoľných funkcionárov, ktorí túto organizáciu držia „nad vodou“ a robia zdarma službu svojim členom, z ktorých určitá časť vidí len osoh, obchod a žranicu. Tie časy socializmu sú už dávnou minulosťou, keď športový rybolov bol plánovaným a nenahraditeľným príspevkom do výživy obyvateľstva. V dnešnej dobe športový rybolov je o športovom správaní sa na rybách, o športovom a ohľaduplnom zaobchádzaní s úlovkom, pri čom nemám na mysli úplné oddávanie sa smerovaniu „chyť a pusť“, lebo každý sme iní, niekto konzumuje ryby, niekto nie, a niektorí sú zanietení novým smerovaním.

Každý rybár je vedený reklamami k lovu čo najväčších rýb, a aj podpriemerne šikovný a zdatný rybár si dokáže uloviť trofejnú rybu bez väčšieho úsilia.

Niektorí rybári (asi 10-20%všetkých členov) sú si vedomí týchto výhod a využívajúc nedostatky zákona o rybárstve a nedostačujúcu reguláciu podmienok privlastňovania úlovkov zo strany Rady SRZ, si dovolia privlastniť vyše 2/3 nasádzaných rýb a tak nedávajú ani šancu na športové vyžitie ostatným rybárom, ktorých je 80-90%. Táto okrádaná väčšina prispieva rovnakým dielom financií na zarybňovanie revírov ZO, preto by mali mať rovnaké práva na úlovky. V jednej dobrovoľnej, civilnej organizácii každý člen má rovnaké povinnosti ako i práva. Avšak tomu tak nie je!

Preto navrhujem iný, nový, progresívny a hlavne spravodlivejší spôsob koncepcie športového rybolovu a vydávania povolení na rybolov, ktorý by rovnomerne zabezpečoval podieľanie sa členov na financovaní násadových rýb a umožňoval by rovnomerné rozdeľovanie úlovkov, pričom by viedol rybárov k novému zmýšľaniu a pomalému dobiehaniu rozvoja športového rybolovu aj po tejto stránke aj keď vieme, že to nebude možné, lebo na tom pracuje niekoľko tímov odborníkov na celom svete.

 

 1. Na začiatok je potrebné zabezpečiť zmenu zákona (aj súvisiacich zákonov), zmenu Stanov SRZ, rybársky poriadok, smernice pre vydávanie povolení, disciplinárny poriadok a ďalšie dokumenty SRZ.

 

 1. Je nutné navrhnúť a pripraviť nové tlačivá prehľadu o úlovkoch z dôvodu sprehľadnenia pre rybársku stráž pri kontrolách, vytvoriť nové formy známok (vlepiek) na vydávanie povolení.

 

 1. Nový spôsob vydávania povolení navrhujem nasledovne:

 

 1. Členská známka – rovnaký základný poplatok každého člena SRZ, ktorý ho oprávňuje k lovu rýb, uplatneniu si práva k rybolovu bez privlastňovania si úlovkov. Cena členského príspevku by sa odvodzovala z priemeru návštev všetkých členov SRZ na všetkých revíroch, pričom jedna návšteva revíru by nemala byť lacnejšia ako 2-5,- € (tzn., že keď na jedného rybára vychádza v priemere 20 návštev revírov, tak členská známka by mala mať hodnotu 40 až 100,-€ na 1 rok).

 

 1. Cena známky za privlastňovanie si úlovku – je rovnaká pre každého rybára v SRZ, odvodzuje sa z ceny násadových rýb a z ceny starostlivosti o ryby. Táto cena by mala byť určená medzi cenou násadových rýb a cenou tržných rýb, pri čom by najnižšia cena nemala byť menej ako 3,-€ za kg. Keď berieme do úvahy že tie 3,- € pokryjú len cenu násadových kaprov, cena by mohla byť aj vyššia s prihliadnutím na cenu dravých rýb (zubáč, šťuka, sumec...). To znamená, že keď sir ybár plánuje privlastniť počas ročnej rybárskej sezóny 20 kg rýb, dostal by známku do prehľadu o úlovkoch, ktorá ho oprávňuje privlastniť si toto množstvo rýb všetkých druhov a uhradí vlepku v hodnote 60,-€. Člen si môže vybrať zo známok na privlastnenie si úlovku vo váhe 5 a 10 kg (prípadne vyššie hodnoty, ak to nebude vyžadovať zbytočne veľa druhov známok). Napr., keď si člen zakúpi privlastnenie o váhe 45 kg, tak do prehľadu o úlovkoch sa mu nalepí 4x10kg a 1x5 kg. Ako náhle si člen vyčerpal predplatenú hmotnosť úlovkov, k privlastneniu si musí zakúpiť ďalšie vlepky. Samovoľné prečerpanie limitu hmotnosti predplatenej váhy úlovkov v disciplinárnom konaní hodnotiť a riešiť ako trestný čin pytliactva.

 

 1. Základná organizácia z príjmov za členskú známku odvedie Rade SRZ cca. 10%, t.j. 4-10,-€ za člena. V rámci SRZ by mala platiť rovnaká cena známok tak členských ako i za privlastňovanie si úlovkov. Príjmy za úlovky sa použijú v plnej výške na zarybnenie revírov organizácie.

 

 1. Základná organizácia ročne od každého člena vyberie poplatok na zveľaďovanie revírov a majetku ZO v cene 30,-€. Člen, ktorý odpracuje povinnú brigádu v trvaní 10 hodín v zmysle Stanov SRZ, má nárok na vrátenie 20,- €, alebo na alikvotnú časť podľa odpracovaných hodín (napr. za 5 h – 10,-€). Zvyšných 10,-€ alebo celých 30,-€ pri neodpracovaní povinnej brigády ZO použije na starostlivosť o násadové ryby, nákup materiálu, zveľaďovanie majetku ZO a nákup pozemkov pod revírmi.

 

 1. Základná organizácia vyberie ročný poplatok od každého člena vo výške 5-10,- € na administratívne výdavky s možnosťou použitia na platenie služieb za vedenie účtovníctva, programu, licencie na vedenie účtovníctva, na finančné ohodnotenie tých, ktorí vydávajú povolenky na rybolov, a pod.

 

 1. Základná organizácia predáva z poverenia Rady SRZ zväzové povolenia (známky). Z ceny každého zväzového povolenia si ZO ponechá 30% na zarybnenie svojich zväzových vôd.

 

 1. Cudzím členom sa predáva vlepka podľa počtu zaplatených návštev a vlepka podľa predpokladu privlastnenia si úlovkov v kg a v hodnote ako u domácich členov. Napr. keď cudzí člen si chce zakúpiť 10 návštev (10 kalendárnych dní) s privlastnením 10 kg rýb, tak do prehľadu o úlovkoch pre cudzieho člena (iná forma a farba prehľadu) sa mu vlepia dve známky, a to známka na 10 návštev revírov ZO v hodnote 20-50,-€ a známka na privlastňovanie si úlovkov v cene 30,-€. Cudzí člen uhradí 5,- € na administratívne výdavky ZO. Po uplynutí platnosti povolenia pre cudzieho člena a jeho sumarizácii, cudzí člena ho vráti vydávajúcej organizácii v zmysle Stanov do 15. januára nasledujúceho roka, aby tá mohla vierohodne vyhodnotiť všetky úlovky na svojich revíroch. Za nevrátenie prehľadu cudzí člen bude disciplinárne riešený u ZO, ktorá povolenie vydala s peňažnou pokutou vo výške dvojnásobku ceny vydaného povolenia. Príjmy za povolení pre cudzieho člena sú príjmami ZO.

 

 1. Povolenia na rybolov vydávané Radou SRZ (tzv. Celoslovenské zväzové povolenia v hodnote cca. 500,-€), okrem zväzových vôd sú platné bez privlastnenie si úlovkov.

 

 1. Vydávanie povolení podľa vekových kategórií a povolené spôsoby lovu

 

 1. Mládež vo veku od 16-18 rokov fyzického veku ak sa nepripravuje na budúce povolanie, povolenie na rybolov si hradí rovnako, ako dospelí členovia.

 

 1. Mládež vo veku od 16-18 rokov fyzického veku ak sa pripravuje na budúce povolanie a nie je zárobkovo činná, si môže vybrať alternatívu 50%-nej zľavy na členskom za predpokladu, že si nebude privlastňovať úlovky. Ďalšia alternatíva, ako v bode a).

 

 1. Deti vo veku 11-15 rokov fyzického veku uhradia členskú známku v cene  prepočítanú na priemernú návštevnosť revírov SRZ po 2,- € za návštevu revíru. (t.j. 20 návštev = 40,- €). Privlastniť si úlovky – hospodársky cenné ryby – za podmienok ako u dospelých členov; - ostatné ryby bez úhrady, maximálne do 3 kg za jednu návštevu revíru (karas str., plotica, pleskáč a iné). Táto veková kategória môže loviť na bič alebo 1 prút s navijakom na plávanú. Zákaz lovu dravcov!

 

 1. Deti vo veku  5-10 rokov fyzického veku uhradia členskú známku v cene  prepočítanú na priemernú návštevnosť revírov SRZ po 1,- € za návštevu revíru (t.j. 20 návštev = 20,- €). Lov povolený na bič s maximálnou dĺžkou 5 m. Privlastniť si môže len ostatné ryby – hospodársky menej cenné do 1 kg počas jednej návštevy revíru.

 

 

Obmedzenia vo vekových kategóriách detí navrhujem zaviesť z dvoch dôvodov:

 

 1. Naše deti, ktoré neskúsili spôsob lovu na bič a plávanú ani v neskoršom veku nemajú takú zručnosť v love rýb, ako deti s takouto prípravou na dospelého rybára. Nevážia si ryby menejcenné a zaobchádzajú s úlovkom s menšou úctou a obozretnosťou. Tieto spôsoby lovu sú základom športového rybárstva. Nie náhodou sú svetové súťaže organizované hlavne v love rýb na plávanú. Feeder nám priniesol len obchodný záujem výrobcov a predajcov. Deti budú mať ešte dostatok času, aby sa oboznámili s lovom na položenú alebo na boiles. Lov dravcov u detí až do 15 rokov môže byť nebezpečný, lebo môže dôjsť k nešťastiu napr. pri zabraní veľkého sumca. To isté platí u veľkých kaprov, amúrov, tolstolobika a pod. u detí do 10 rokov.

Pre deti do 5 rokov vydávať povolenia len na žiadosť rodičov za podmienok ako u detí do 10 rokov veku.

 

 1. Druhým dôvodom je, že otcovia povolenky svojich detí zneužívajú na zapisovanie svojich úlovkov. V poslednej dobe sa množia prípady, že deti, neviem akou náhodou, ulovia presne 49 kusov kaprov, rovnako ako otecko. Dieťa by nemalo slúžiť dospelému rybárovi ako druhé povolenie. Preto si myslím, že dieťa musí prísť samo na chuť rybolovu od základov po najkomplikovanejšie spôsoby, od lovu bielych rýb po lov na položenú.

 

Len zavedením nového smerovania nášho športového rybolovu budeme môcť vychovať športovo zmýšľajúcu novú generáciu rybárov.

 

Petrov zdar!

Béla Zsille

Predseda MO SRZ Sládkovičovo


Diskusia


Pridať reakciu

Vaše meno:*
 
Váš e-mail:*
   
Text komentára:*
 
Ochrana proti spamu vložte 3 znaky z obrázka:
image  
* povinné položky

 • Autor:
  Vlado
  Dátum:
  20. 10. 2016
  Myslim si, ze tema okolo privlastnovania ulovkov je casto vedena do rovnakeho extremu, ako ked si niekto pocas roka zapise 50 hospodarsky cenenych ryb alebo stovky inych. A mnohokrat jej chyba odbornost a nadhlad. Ceny listkou a to nezarabam najmenej, su podla mna uz teraz dost vysoke. Pravidla by mali byt jednoduche. Chceme aby rybarstvo bolo popularne a pre kazdeho. Ak bude v reviroch, najma v jazerach, dostatok ryb, pretoze ich odtial nikto nebude tahat, chovne rybniky to asi nepotesi. To asi tiez nikto nechce. Za tento rok mam cca 100 vychadzok 0 privlastnenych ryb a asi tri kontroly od porybneho a aj tie, napriek tomu ze dodrziavam vsetky predpisi, boli neprijemne. Nevadi mi ak si niekto bere kapra alebo aj dravca. Divne ale je, ze si clovek moze privlastnit za sezonu 50 kaprov rovnako ako 50 zubacov. Jedno ci kazdy z nich mal dve kila alebo desat kilo. Ak si to teda pamatam spravne. Chytat na zivu alebo mrtvu rybku pokladam za nesportove. Male ryby su mrzacene a voci velkym je to nefer. Naviac pre sportovych privlaciarov je to cista demotivacia. Cela tema je na sirsiu diskusiu a zaver by mal byt dohodou sirokeho plena. Je dobre, ze sa jej niekto snazi venovat. Su ale dolezitejsie veci. Aspon si to myslim. Napriklad zalostne vyzerajuce prostedie v okoli riek a rybnikou. Ako priklad za vsetko, casto krat nachadzam pri vode baterky z pipacov a celoviek, ktore obsahuju toxicke, karcinogenne latky. Paradoxne typujem, ze ich tam nenechal clovek, ktory chyta chyt a pust ale niekto kto tu rybu potom sezere. Par brigad v roku to nespravi. Neporiadne oznacene revire a nejasny popis. Nejasne formulovane pravidla spravania sa pri vode. Inteligencia, cit a zodpovednost zo strany spravcov resp. poverenych. Jednat tvrdo a nekompromisne tam, kde sa stretavame s umyslom skodit a naopak citlivo, priatelsky alebo edukativne tam, kde vidime okrem hacika a udice pozitivny vztah ku prirode. Iste v rz su aj dobri chlapi a zeny, chvalabohu... chce to ale viac.
 • Autor:
  Peter Képes
  Dátum:
  23. 9. 2016
  Priliš komplikované!!! Treba jednoduchú zmenu pri vydavaní povoleniek, a zmenu zákona v rybárskom poriadku o privlastení úlovku. Pridať nový kolok do záznamu o úlovkoch nazvyme ho (XY) bol by zahrnutý v terajšej cene povolenky, ktorý oprávnuje člena srz splatným povolením privlastit si: (priklad kaprove povolenie) - max.12ks hospodársky cenných rýb. (terajšie množstvo 50ks je nezmyselné) - stanovit maximálnu váhu privlastnených rýb na jeden kolok(XY) 30kg. -pri privlastneni sumca by som dal vynimku na hmotnostný limit. Úlovky sumca by sa nezapocitavali do tohto limitu kolku(xy)30kg. Ak by naplnil limit buď ks alebo kg, musel by ukončit lov povolenie by stratilo platnosť a musel by zaplatit za nový kolok(xy), v miestnej organizacii SRZ kde je členom. Hodnota nového kolku by bola cena miestneho povolenia ktorej je členom cca.45eur. Ak by bol prichyteny pri love z vycerpanym limitom bola by mu udelená pokuta 3x nasobku ceny kolku(xy)+odobranie a nevydanie nového povolenia do zaplatania pokuty. Pri prekrocení hmotnosteho limitu do 5kg iba napomenutie. +zavedenie max. lovnej mieri kapra 65cm.(aj ostatnych druhov hospodarsky cenných rýb), ktoré schvalia Mo. +do povinej vybavy zahrnut aj vahu na odvazenie ulovku. Petrov zdar.
 • Autor:
  Martin Sindler
  Dátum:
  19. 9. 2016
  Dobry den pan Szille, vase smerovanie je spravne, avsak bohuzial v podmienkach SR je nerealizovatelne. Funkcionari, ktori tvoria SRZ, tym ze zastupuju organizacie SRZ, su prevazne starsej generacie, bez tendencie ich pristup menit, nehovoriaciac o nefunkcenej Rade SRZ (chyba odbornost). Dalsim dovodom nerealnosti v kratkom horizonte je nezaujem clenov zucastnovania sa na clenskych schodzach. Preto zabudnime na zmenu, pokial sa prirodzene nezabezpeci aspon jedna generacna obmena (aj dve...) a tym zmena pristupu a myslenia. Ministerstvu ZP situacia vyhovuje, ved v konecnom dosledku nema rovnocenneho partnera a tym aj z tohto stavu vyplyvajucu pracu. Preto je najnednoduchsia cesta aby zezlo vo vykone rybarskeho prava zobralo naspat ministerstvo ZP cez kraje ( staci 5-10 sikovnych ludi).
 • Autor:
  Marián Šnek
  Dátum:
  16. 9. 2016
  Členská známka od počtu návštev revírov? A bude to aj podľa času stráveného na revíry? Sú rybári, ktorých jedna návštevu na jednu vychádzku trvá 1-1,5 hodiny. (pracovné vyťaženie a podmienky rybolovu, dážď zvýšená hladina na rieke a 2 mesiace si do rieky nezabrodím) Celý návrh smeruje k spoplatneniu s prepáčením "aj malej potreby" v revíry. To už potom zrušme celé SRZ a dajme vody do prenájmu sukromnému sektoru. Ale súhlasím, že súčasní stav bez radikálnej zmeny je neúnosný. A okrem spoplatňovania je potrebné riešiť aj otázku prístupu k revírom. Sú revíry, kde sa pomaly legálnym spôsobom nedostanete k vode.
 • Autor:
  Stahl L.
  Dátum:
  16. 9. 2016
  Súhlasím, je načase zmeniť rybárske stanovy a poriadok. Nie som zástancom, že výška členského a povolenky na rybolov všetko vyrieši. Kupujeme ročný lístok, chytať môžme cca 9 mes. Na naše finančné pomery je cena povolenky vysoká dosť. Navrhujem stavoviť max. miery privlastnených rýb, počet privlastnených rýb na deň. Zvýšiť kontroly na revíroch. Petrov zdar
 • Autor:
  michal piffko
  Dátum:
  16. 9. 2016
  Uplne s Vami suhlasim p.Stahl aj podla mna treba zaviest maximalne lovne miery a znizit pocet privlastnenych ryb na jednu lovenku. Ale v prvom rade treba prepracovat cely zakon o rybarstve . Cena povolenky je dost vysoka uz teraz a hlavne pre deti

Nezmeškajte žiadnu akciu a zľavu!

Chcete vedieť o zľavách a akciách skôr ako ostatní? Prihláste sa k newsleteru.