Cetelem

 1. Vyberte si tovar

  Nájdite a vyberte si požadovaný tovar. V detaile tovaru nájdite odkaz Nákup na splátky.( Pri nákupe viacerých drobností sa splátková kalkulačka objaví až po prekročení sumy 120 eur v celkovj rekapitulácií objednávky.)  Po kliknutí na tento link sa zobrazí kalkulačka, na ktorej si môžete vypočítať splátky.

Pozor! Splátky Cetelem je možné použiť len pre nákupy v celkovej hodnote od 120 € a viac.

 1. V košíku zvoľte spôsob platby

  Až budete mať v košíku všetok požadovaný tovar, tak zvoľte spôsob platby Spotrebiteľský úver Cetelem ON-LINE. Po vybraní spôsobu platby kliknite na ikonu Prepočítať

 

 1. Odoslanie objednávky
  V košíku kliknite na ikonu Objednať. V pokladne dôkladne skontrolujte všetky zadané údaje a objednávku potvrďte ikonou Odoslať. Po odoslaní objednávky v prednastavenej tabuľke zvoľte potrebné údaje, kliknite na Prepočítať a následne cez ikonu Odoslať budete presmerovaný na stránku www.cetelem.sk, kde už vyplníte formulár pre schválenie úveru.

Výsledok rozhodnutia sa môžete dozvedieť tu, na základe prideleného identifikačného čísla, ktoré obdržíte emailom po odoslaní žiadosti o úver.

 

 1. Doklady potrebné k vybaveniu úveru


Po schválení žiadosti o úver nám poštou zašlite nasledujúce dokumenty:

pre úver do 3400 €

 • 1x riadne podpísanú Zmluvu o spotrebiteľskom úvere

 • 1x vyhlásenie a poučenie o ochrane osobných údajov

 • 1x kópiu občianskeho preukazu

 • Doklad potvrdzujúci výšku príjmu, pričom príjem uvedený v žiadosti musí byť zhodný s príjmom uvedeným v doloženom doklade

 • Pokiaľ súhlasíte s nahliadnutím do registra sociálnej poisťovne ( stačí zakliknúť v administrácií pri objednávke Cetelem) nie je potrebné zasielať výplatné pásky či potvrdenie o prijíme.

 • Podrobné podmienky pre rôzne pracovné pomery ( SZČO , zamestnanec, dôchodca a pod. nájdete úplne na konci textu) 

 

 

pre úver nad 3400€ prosíme doložiť navyše

 • doklad preukazujúci trvalé či prechodné bydlisko. Takým dokladom môže byť výpis z účtu alebo akékoľvek vyúčtovanie platieb či služieb (za elektrinu, plyn či telekomunikačné služby a pod.), zloženka SIPO

 

 

 1. Schválenie/neschválenie úveru

  Pokiaľ bude váš úver schválený, doložené doklady a zmluvy budú v poriadku a tovar bude na sklade, bude vám tovar okamžite expedovaný.

 

 1. Doprava a prevzatie tovaru na adrese preukázaného trvalého bydliska
   

Poistenie úveru: 

Základný súbor - Smrť, plná a trvalá invalidita v dôsledku choroby alebo úrazu, PN. Pri revolving. Úvere zneužitie KK, odcudzenie alebo strata dokladov pokiaľ k nemu došlu spolu odcudzením alebo stratou kreditnej karty 

-Štandardný súbor - Smrť, plná a trvalá invalidita v dôsledku choroby alebo úrazu, PN, poistenie spoludlžníka v rozsahu základného súboru poistenia, ak spoludlžník na zmluve o úvere nefigure, alebo nespĺňa podmienky pre vznik automaticky sa nahrádza poistením hospitalizácie v dôsledku úrazu poisteným. Pri revolving. Úvere zneužitie KK, odcudzenie alebo strata dokladov pokiaľ k nemu došlu spolu odcudzením alebo stratou kreditnej karty.

Rozšírený súbor - Smrť, plná a trvalá invalidita v dôsledku choroby alebo úrazu, PN, strata zamestanania, pri SZČO je strata zamestnania nahradená dvojnásobným plnením v prípade PN. Pri revolving. úvere zneužitie KK, odcudzenie alebo strata dokladov pokiaľ k nemu došlu spolu odcudzením alebo stratou kreditnej karty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobné podmienky dokladovania pre všetky druhy prijímov. 

 

Doklady totožnosti- vždy

 *   OP + druhý doklad overujúci totožnosť klienta,
 *   Povolenie na pobyt/ pobytový preukaz občana EU,
 *   v prípade úveru nad 3 000 € aj OP spolužiadateľa.


Doklad o príjme pre Zamestnancov a Dôchodcov - vždy

Zamestnanci:
Ak je príjem klienta z územia SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme.
Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:

 *   výplatná páska za posledné výplatné obdobie
alebo

 *   výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda
alebo

 *   originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní.

Dôchodcovia
Ak je dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne  SR a  klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme.
Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť Jeden z dokladov:

 *   potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou) alebo
 *   potvrdenie z pošty, alebo
 *   výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.

Poznámka: Ak má zamestnanec či dôchodca súbeh príjmov (typicky zamestnanec + podnikateľ alebo dôchodca + podnikateľ apod.), príjem / dôchodok klienta pochádza zo SR a klient vyjadrí Súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, klient dokladá len ostatnú časť príjmu ide o podnikateľkú časť príjmu, pre ktorú pozri nižšie Doklady o príjme pre podnikateľov).


Doklad o príjme pre podnikateľov /  konateľov / spolumajiteľov firiem – vždy

Podnikatelia (SZČO) Doklady o príjme:
 *   originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom
 *   Pri daňovom priznanie podávanom elektronicky alebo poštou nie je nutné vyžadovať pečiatku daňového úradu, za podanie sa považuje vytlačenie elektronickej vety podania alebo podací lístok z pošty

Konateľ/Spolumajiteľ firmy:
 *   ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom


Príjem daňovníka sa z daňového priznania počíta ako:
                 Základ dane – daň na úhradu /12


Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný  na území Schengenského priestoru

Zamestnanci
·         výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
·         výplatná páska za posledné výplatné obdobie

alebo

·         pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy


Cudzinec - len ak má povolenie na pobyt/ pobytový preukaz občana EU a  ak je zamestnaný na území CZ, AT,HU a PL
Pri vypĺňaní Žiadosti o úver zadáva predajca v aplikácii Webtelem namiesto čísla Občianskeho preukazu kompletné číslo z „Povolenia na pobyt“ alebo „Pobytového preukazu občana EU“ a k posúdeniu Žiadosti o úver posiela mailom na úverové oddelenie kópie týchto dokladov spolu s klientom podpísaným súhlasom „Súhlas so spracovaním a kopírovaním povolenia na pobyt“.
Pre takýto typ klienta platí rovnaká povinnosť dokladovania ako pre klientov pracujúcich na území  Schengenského priestoru – viď. Vyššie.

 

 

 


Nezmeškajte žiadnu akciu a zľavu!

Chcete vedieť o zľavách a akciách skôr ako ostatní? Prihláste sa k newsleteru.